Skrivelse till byggnadsnämnden

Skrivelse till Byggnadsnämnden från S och Mp den 16:e oktober 2017

Skydda Folkparkens gröna ytor som park
Stora delar av Folkparken i Lunds gröna ytor har idag inte beteckningen park, vi vill förbättra skyddet för Folkparkens gröna miljöer och minska chansen att Folkparkens gröna ytor bebyggs i framtiden.

Nuvarande detaljplaneuppdrag beslutat av Byggnadsnämnden i Lund 2014-06-14, för framtagande av Detaljplan för Väster 5:10 (Folkparken) i Lund, Lunds kommun:
– att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av att förtäta samt säkerställa kulturmiljö- och grönstrukturvärden inom Väster 5:10 m. fl. (Folkparken) i Lund, Lunds kommun. Normalt planförfarande med program ska tillämpas.

Förtätning i närområdet väster om Folkparken kan avvakta tills en nedgrävning eller flytt av kraftledningen på Väster kan bli aktuell i samband med att vi bygger nya bostadsområden vid Källby/Lund SV där kraftledning också går.
Nu finns det därför endast behov av att säkra träden och grönskan i Folkparken. För att fortast möjligt få fram ett skydd i detaljplan för parkens grönytor är det därför lämpligt att avskriva det pågående detaljplanearbetet och starta ett nytt detaljplanearbete enbart för att skydda de gröna ytorna. Detta kan ske genom standardförfarande i delegation, som kan tas fram inom sex till sju månader.

Byggnadsnämnden föreslås besluta
att avskriva detaljplan för Väster 5:10 m.fl. (Folkparken) i Lund, Lunds kommun.
att ge Stadsbyggnadskontoret i nytt planuppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av att de gröna ytorna skyddas genom planbestämmelsen park inom Väster 5:10 m.fl. (Folkparken) i Lund. Standardförfarande ska tillämpas. Ärendet ska handläggas i delegation. Planavtal avses upprättas.
Lund 2017-10-16
Björn Abelson (S)                                                          Ulf Nymark (MP)
Ordförande byggnadsnämnden                                     Vice ordförande byggnadsnämnden
Skrivelse BN Skydda Folkparkens gröna ytor som park.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.