Byggplaner för Folkparken

Preliminära byggplaner för Folkparken framtagna i mars 2012 åt LKF av arkitektkontoret Kamikazearkitekter.

Nuvarande detaljplan över Folkparken

Föreslagen byggplan 1

Föreslagen byggplan 2

Föreslagen byggplan 3

Föreslagen byggplan 4

Aktbilaga

 

1 svar på ”Byggplaner för Folkparken

 1. Utdrag från Boverkets bok “En stad är mer än sina hus”.
  Avsnitt: Förtätning hot mot grönskan

  ”Förtätning av städerna innebär ofta att parker och andra grönområden tas i anspråk för ny bebyggelse, nya gator och trafikleder eller andra verksamheter. Under de senaste årtionden har städernas gröna områden minskat kraftigt och delats upp i mindre splittrade ytor. De allt mindre och allt mer spridda delarna fungerar sämre för såväl människors användande som för djurs och växters fortlevnad. Det får också negativa konsekvenser för stadens luftmiljö och lokalklimat, liksom för möjligheterna till lokal hantering av dagvatten och andra kretsloppslösningar.”
  ”Det finns en nedres gräns för grönområdenas storlek där deras ekologiska funktioner kraftigt försämras.”
  ”Vid förtätning måste särskild hänsyn tas till de gröna områden som har kulturhistoriska värden. Många av stadens parker är anlagda och byggda samtidigt som husen i en medveten stadsplanering utgör väsentliga inslag i stadsbilden med både estetiska och upplevelsemässiga värden. De kulturhistoriska värdefulla parkerna, de gamla träden, trädgårdarna och esplanaderna ingår som viktiga byggstenar i stadsbygden och är en del av helheten och karaktären i staden. En försämrad grönstruktur påverkar också utbudet av områden för rekreation, lek, motion och promenader för stadens invånare.
  För en hållbar utveckling är det nödvändigt att bedöma konsekvenserna av att exploatera de gröna områdena i den bebyggda miljön. Varje enskilt exploateringsföretag som tar grönområden i anspråk kan förefalla obetydligt. Över en längre period ger dock alla enskilda åtgärder negativa konsekvenser som inte alltid är överblickbara.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.