Folkparkens framtid

Styrelse fr. o m. 2022-09-27

  1. Christer Andersson: kassör. SvenChrister.Andersson@gmail.com
  2. Håkan Fex: hakan.fex@gmail.com
  3. Lennart Jonson: ordf. lennart.jonson@telia.com
  4. Marita Linné: maritalinne54@gmail.com
  5. Ann-Mari Nilsson: ann.lennart.36@gmail.com
  6. Johan Nilsson: mail@johannilsson.name
  7. Kent Nilsson: sekr. knilsson08@hotmail.com
  8. Hans Olsson: hans-olsson@glocalnet.net

Föreningsstadgar

§1. Ändamål:
Föreningen har till ändamål att främja intresset för, och verka för att
Folkparken i Lund utvecklas som park, en mötesplats för
människor, natur och kultur.

§2. Verksamhet:
Föreningen vill göra detta genom att utarbeta förslag som främjar
kvaliteten på parknaturen, parkkulturen och hållbarhetsprofilen, genom
att granska och påverka Lunds kommuns hantering av Folkparken och
genom aktiviteter som belyser parkers betydelse för kropp och själ,
samhälle och biosfär.

§3. Medlemmar:
Medlem kan den bli som visar intresse för, och vill delta i arbetet för att
utveckla Folkparken som en för allmänheten tillgänglig mötesplats.

§4 Föreningsmöte:
Föreningens årsmöte hålles under vårterminen. Extra möte hålles då
styrelsen så beslutar eller då minst 1/3 av medlemmarna så begär. Kallelse
till möte skall publiceras på hemsidan , utsänd via e-post eller brev
senast 10 dagar före mötet.

§5. Årsmöte:
Vid årsmöte ska följande frågor behandlas:
a) Val av ordförande och sekreterare för mötet
b) Val av två justeringspersoner
c) Mötets stadgeenliga utlysande
d) Styrelsens årsberättelse
e) Revisorernas årsberättelse
f) Ansvarsfrihet för styrelsen
g) Val av 3 -10 styrelsemedlemmar och 2 revisorer för ett år.
h) Medlemsavgift.

§6. Stadgeändring:
Förslag om ändring av dessa stadgar ska skriftligen tillställas styrelsen
senast 5 dagar före årsmöte.

§7. Alla val sker öppet såvida ingen medlem annorlunda begär. Alla beslut
fattas med enkel majoritet utom i det fall som avses i §11. Skulle vid
omröstning lika antal röster förekomma, segrar den mening som
omfattas av mötesordföranden.

§8. Styrelse och firmatecknare:
Styrelsen består av 3 -10 personer. Styrelsen utser kassör och övriga
funktionärer inom styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när minst 2/3 av
ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut tas med minst 2/3 majoritet.
Kassören och ytterligare en styrelseledamot äger rätt att gemensamt
teckna föreningens firma.

§9. Verksamhetsberättelse och bokslut:
Det åligger styrelsen att upprätta medlemsförteckning och att handha
föreningens verksamhet i överensstämmelse med föreningens ändamål
och föreningsmötets beslut, samt att svara för föreningens ekonomi.
Styrelsen ska i god tid före årsmötet till revisorerna överlämna
verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret.

§10. Revisorer:
Föreningens revisorer ska vid varje årsmöte presentera
revisionsberättelse.

§11. Stadgeändring:
Endast om minst två tredjedelar av de närvarande är om beslutet ense.
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen
kan endast fattas av två på varandra följande föreningsmöten, och
Beslut om föreningens upplösning ska innehålla föreskrift om
användande av föreningens tillgångar.