Folkparken som miljöpark klubbat i KF

Ett enigt kommunfullmäktige antog Zoltan Wagners (KD) motion att utnämna Folkparken till en miljöpark 2018-03-01

Förslaget innebär att man kan efter att man fått tillstånd från Tekniska förvaltningen om upplåtande av allmän mark, få utöva försäljning av närodlat, miljöprodukter och liknande produkter. Försäljningen gäller på parkens gröna ytor och ej inne i huset. Detta är ingen ny företeelse för Folkparken utan det har förekommit tidigare också.
Lyssna gärna på kommunfullmäktiges hyllning till Folkparken här.
Klippet varar mellan 2:24:40 – 2:44:50
https://lund/live/Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-01
Miljöpark Motion ZW.pdf

Socialdemokraternas gröna politik

Gröna miljöer och hållbar omställning

Våra parker och grönområden är viktiga både för hälsa och avkoppling. Möjligheten till gröna oaser i närmiljön ger oss bättre miljö och ett bättre liv. Vi vill vårda våra parker och befria dem från byggande och stärka naturvården.
Socialdemokraternalund.se/Gröna miljöer och hållbar omställning
Skrivelse BN Skydda Folkparkens gröna ytor som park.pdf

Skrivelse till byggnadsnämnden

Skrivelse till Byggnadsnämnden från S och Mp den 16:e oktober 2017

Skydda Folkparkens gröna ytor som park
Stora delar av Folkparken i Lunds gröna ytor har idag inte beteckningen park, vi vill förbättra skyddet för Folkparkens gröna miljöer och minska chansen att Folkparkens gröna ytor bebyggs i framtiden.

Nuvarande detaljplaneuppdrag beslutat av Byggnadsnämnden i Lund 2014-06-14, för framtagande av Detaljplan för Väster 5:10 (Folkparken) i Lund, Lunds kommun:
– att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av att förtäta samt säkerställa kulturmiljö- och grönstrukturvärden inom Väster 5:10 m. fl. (Folkparken) i Lund, Lunds kommun. Normalt planförfarande med program ska tillämpas.

Förtätning i närområdet väster om Folkparken kan avvakta tills en nedgrävning eller flytt av kraftledningen på Väster kan bli aktuell i samband med att vi bygger nya bostadsområden vid Källby/Lund SV där kraftledning också går.
Nu finns det därför endast behov av att säkra träden och grönskan i Folkparken. För att fortast möjligt få fram ett skydd i detaljplan för parkens grönytor är det därför lämpligt att avskriva det pågående detaljplanearbetet och starta ett nytt detaljplanearbete enbart för att skydda de gröna ytorna. Detta kan ske genom standardförfarande i delegation, som kan tas fram inom sex till sju månader.

Byggnadsnämnden föreslås besluta
att avskriva detaljplan för Väster 5:10 m.fl. (Folkparken) i Lund, Lunds kommun.
att ge Stadsbyggnadskontoret i nytt planuppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av att de gröna ytorna skyddas genom planbestämmelsen park inom Väster 5:10 m.fl. (Folkparken) i Lund. Standardförfarande ska tillämpas. Ärendet ska handläggas i delegation. Planavtal avses upprättas.
Lund 2017-10-16
Björn Abelson (S)                                                          Ulf Nymark (MP)
Ordförande byggnadsnämnden                                     Vice ordförande byggnadsnämnden
Skrivelse BN Skydda Folkparkens gröna ytor som park.pdf

Björn Abelson i Skånska Dagbladet

Vi vill skydda Folkparkens grönska

Folkparken i Lund. Björn Abelsson (S)

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill att Folkparken ska skyddas som park. Syftet är att bevara grönytorna och minska möjligheterna att bebygga området.
Bakgrunden är att stora delar av Folkparkens gröna ytor i dag inte har beteckningen park.
I en gemensam skrivelse till byggnadsnämnden föreslår de båda partierna att det pågående detaljplanearbetet avskrivs och att stadsbyggnadskontoret får ett nytt planuppdrag…Enligt de båda partierna kan en ny detaljplan tas fram genom standardförfarande i delegation och därmed bli klar inom sex-sju månader.
Vi möter nu Västerbornas önskan om att skydda Folkparken för framtiden, säger byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S).
Han pekar på det stora engagemang som de boende på Väster visar för parken.
– Vår ambition är fortsatt att förtäta staden, men det får inte ske på bekostnad av våra parker.
www.skd.se/2017/10/19/Vill skydda Folkparkens grönska

Folkparken kan blir park i ny detaljplan

S och Mp vill skydda Folkparken från bostadsbygge med ny detaljplan.

Södra delen om Edmanska huset, i den mest “park lika” delen, är marken markerad som mark för Folkparksändamål samt också med en del gamla byggrätter. Nu vill S och Mp att hela parken skall bli parkmark i en ny detaljplan. Folkparken är strax under 4 ha till ytan, vilket är ett minimum för att klassas som en stadsdelspark. Om stadsbyggnadskontoret lägger till de få kvadratmeter som fattas så kan Folkparken äntligen bli Västers egna stadsdelspark.
http://lund.lokaltidningen.se/Vill freda Folkparken från bostadsbyggande
www.sydsvenskan.se/2017-10-17/S och Mp, Nu ska Folkparken bli park

Folkparken får liv genom natur och kultur

Galleri

Detta galleri innehåller 10 bilder.

Folkparksmöte 24:e maj 2017 på Petersgården. Ett 50-tal personer lyssnade och frågade när Björn Abelson (s) och Elin Gustafsson (s) redogjorde för kommunens förestående planer för Folkparken. Moderator Göran Bengtsson. Arrangörer: Folkparkens framtid och Västers Biblioteks Vänner

Folkparkens framtid är på väg

Positiva besked från politiker om Folkparken på mötet den 24:e maj 2017

Björn Abelsson (s) ordf. i byggnadsnämnden, lovade att detaljplaneprocessen för att säkra Folkparken som parkmark skall påbörjas i september och att ett beslut om en ny detaljplan kan tas i mars/april nästa år. Elin Gustafsson (s) ordf. i kultur- o fritidsnämnden, gav beskedet om en utredning där man tittar på hur man för de tidigare beslutade 15 miljonerna kan göra ett lokalt kulturhus i Edmanska huset. När denna utredning blir klar visste hon inte, men var dock tydlig med att man jobbar för fullt med frågan. “Det skall bli ett kulturhus i Edmanska huset och då helst med Västers bibliotek.” Via ombud meddelade Emma Berginger (mp) ordf. i tekniska nämnden, att pergolan kommer att renoveras i sommar samt att dammen kommer att rensas till hösten.
www.sydsvenskan.se/2017-05-24/Västerbor ställde politiker till svars om Folkparken
www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/Folkparken i Lund får kulturhus

Föreningen Folkparkens framtid

Folkparkens framtids visioner

I parkbyggnaden vill vi förena natur, kultur och grön teknik i en konkret manifestation av Lunds program för hållbar utveckling. Den ska ha fokus på klimatsmarta lösningar. Parkbyggnaden ska vara ett ekologiskt landmärke för nya praktiska lösningar för energiomsättning, klimat och kretslopp, och för stadsnära odling.
Natur-rum:
Vår utgångspunkt för synen på park-naturen är all den kunskap som
ackumulerats om betydelsen av ekologisk mångfald i parker
för stadsbefolkningens välbefinnande och hälsa,
för stadsklimatet, för bullerdämpning och ekosystemtjänster.
I samarbete med expertis från Lunds Universitet och Lantbruksuniversitetet
i Alnarp vill vi verka för att parkens gröna kvaliteter utvecklas, som en nod
i ett grönt stråk från Holmgrenska parken i öster till Vildandsparken i väster.
Kultur-rum:
Mötet mellan natur och kultur är fundamentalt i samhället och integrerat i det kulturlandskap, som just en park representerar. Vi låter oss naturligtvis inspireras av Fredriksdals museer och trädgårdar, och liknande friluftsanläggningar, där natur och kultur i samklang förstärker varandras skönhet. Men vi vill också verka för att parkbyggnaden blir en oas för lokal kultur och förströelse, med stark betoning av kvalitetsbegreppet.

Ett bibliotek blir ett naturligt centrum i Edmanska huset!
Till det kan knytas utrymmen för Lunds bästa Barista-kafé, en lekplats, utställningar för konstnärer och naturfotografer, ett naturrum,
samt ett interaktivt visualiserat natur- och kultur-stråk för barn och ungdomar.

Kultur verksamheter som sätter Folkparken på den lundensiska kartan.

Folkparkens framtid vill vara en katalysator för att värna och utveckla Folkparken som ett urbant naturområde och som en självklar mötesplats mellan
natur & kultur och människor. 
Folkparkens framtid vision.pdf

Aff.Nylogga1                                                  Folkparkens framtid!

Folkparken i höstfärger

Folkparken i vacker höstskrud 2016
Foto: Kajsa Widén “Du vet att du är ifrån Lund om …”