Skrivelse från Folkparkens framtid

Skrivelse från från Folkparkens framtid till Lunds politiker 2019-02-12

  • Budgeterade 15 miljoner är väl använda medel på den nu inslagna vägen med en påbörjad omvandling av Edmanska huset i Folkparken till ett lokalt kulturhus på Väster.
  • Byggnadsminnesförklaring innebär inte att man fryser tillståndet i en byggnad.
  • När detaljplanen slutligen kommer att antas, så ger den Folkparken ett förstärkt skydd från olika exploateringsplaner.
  • Planera nu för lokalisering av Västers bibliotek till Edmanska huset.
  • Skrivelse till kommunalråd.pdf

Debatt om Folkparken i Tekniska nämnden

Lång debatt om Folkparken på Tekniska nämndens möte 2019-02-14

SkD 2019-02-14: Mikael Ankarvik
LUND
 Läns­sty­rel­sen vill bygg­nads­min­nes­för­klara Folk­parks­huset och den om­givande parken. Det ställer sig tek­niska för­valt­ningen tvek­sam till. De menar att re­missen saknar ana­lys och att det möj­lig­heterna att ut­veckla parken blir be­gränsad. – Efter en lång och bra diskussion beslutade majoriteten sig på torsdagskvällen för att gå på förvaltningens förslag, säger tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt (FNL).
TN tj.skrivelse Yttrande över remiss byggnadsminnesförklaring Folkparkshuset.pdf

Remiss byggnadsminnesförklaring Folkparken

Förslag till beslut om byggnadsminnesförklaring av Edmanska huset i Folkparken från Länsstyrelsen i Skåne 2018-12-19

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 3 kap 1 § kulturmiljölagen (1988:950), förkortad KML, Folkparkshuset med park, fastigheterna Väster 5:10 och del av Väster 7:1, Lunds kommun för byggnadsminne. PS: Remisstiden är förlängd till den 10:e maj.
Remiss Länsstyrelsen Skåne 2018-12-19 byggnadsminnesförklaring Folkparkshuset.pdf

Detaljplanen för Folkparken överklagad

Nya detaljplanen för Folkparken som klubbades på byggnadsnämndens decembermöte 2018 har överklagats till mark- o miljödomstolen av grannar

– Som berörd fastighetsägare svävar vi i okunnighet om vilken verksamhet vi får som granne de närmaste 15 åren och vilka olägenheter vi riskerar att exponeras för, skriver de i sitt överklagande till mark- och miljödomstolen.
Ur artikel av Lars Johansson i SkD 2019-01-30: Se bild artikel nedan.