Föreningen Folkparkens framtid

Folkparkens framtids visioner

I parkbyggnaden vill vi förena natur, kultur och grön teknik i en konkret manifestation av Lunds program för hållbar utveckling. Den ska ha fokus på klimatsmarta lösningar. Parkbyggnaden ska vara ett ekologiskt landmärke för nya praktiska lösningar för energiomsättning, klimat och kretslopp, och för stadsnära odling.
Natur-rum:
Vår utgångspunkt för synen på park-naturen är all den kunskap som
ackumulerats om betydelsen av ekologisk mångfald i parker
för stadsbefolkningens välbefinnande och hälsa,
för stadsklimatet, för bullerdämpning och ekosystemtjänster.
I samarbete med expertis från Lunds Universitet och Lantbruksuniversitetet
i Alnarp vill vi verka för att parkens gröna kvaliteter utvecklas, som en nod
i ett grönt stråk från Holmgrenska parken i öster till Vildandsparken i väster.
Kultur-rum:
Mötet mellan natur och kultur är fundamentalt i samhället och integrerat i det kulturlandskap, som just en park representerar. Vi låter oss naturligtvis inspireras av Fredriksdals museer och trädgårdar, och liknande friluftsanläggningar, där natur och kultur i samklang förstärker varandras skönhet. Men vi vill också verka för att parkbyggnaden blir en oas för lokal kultur och förströelse, med stark betoning av kvalitetsbegreppet.

Ett bibliotek blir ett naturligt centrum i Edmanska huset!
Till det kan knytas utrymmen för Lunds bästa Barista-kafé, en lekplats, utställningar för konstnärer och naturfotografer, ett naturrum,
samt ett interaktivt visualiserat natur- och kultur-stråk för barn och ungdomar.

Kultur verksamheter som sätter Folkparken på den lundensiska kartan.

Folkparkens framtid vill vara en katalysator för att värna och utveckla Folkparken som ett urbant naturområde och som en självklar mötesplats mellan
natur & kultur och människor. 
Folkparkens framtid vision.pdf

Aff.Nylogga1                                                  Folkparkens framtid!

Svar från politiker om biblioteksflytt

Biblioteksflytten ger ökad tillgänglighet för fler

“Därför är vår målsättning i nämnden att utveckla vår biblioteksverksamhet så fler Lundabor får del av verksamheten. Idag finns biblioteksfilialer endast i några få stadsdelar, vilket gör att de allra flesta invånare inte har ett stadsdelsbibliotek i sitt kvarter. Det är viktigt att Lundabor, oavsett var i kommunen de bor, har närhet till bibliotekens verksamhet. Därför krävs en omflyttning av vissa verksamheter så att vi når ut till så många som möjligt.
Att flytta Nöbbelövs biblioteks verksamhet till området Mobilia är en sådan åtgärd. Biblioteket på Nöbbelöv nådde inte ut till tillräckligt många besökare utanför skolan. Genom att flytta ut verksamheten till Mobilia kan vi därför möjliggöra för fler medborgare, som annars inte hade haft samma tillgång till bibliotek, att mötas på en gemensam plats. På så sätt ökas tillgängligheten.” 
Elin Gustafsson (S); Peter Bergwall (MP); Birger Swahn (M)

Kultur- och fritidsnämndens presidium i Lund
www.sydsvenskan.se/2017-03-31/Biblioteksflytten ger ökad tillgänglighet för fler