Folkviljan segrade i Borgarparken

Engagerade medborgare drog längsta strået på Norra Fäladen

Fredagen den 6:e november kom domslutet från Mark- och miljödomstolen i Växjö som upphäver delar av detaljplanen i Borgarparken. De två hus som Seniorgården planerade att bygga på delar av Svenshögsskolan skolgård och i en del av Borgarparken har nu upphävts i detaljplanen. Glada medlemmar i nätverket “Rör inte Borgarparken” firade med en skål i kväll kl.18.00 i Borgarparken. Läs domstolens beslut nedan.
Växjö TR P 4610-14 Dom 2015-11-06 .pdf
www.sydsvenskan.se/Domstol upphäver planer på bygge i Borgareparken
www.skd.se/2015/11/06/Domstolen fredar skolgård på norr
Segerskål Borgarparken

Kungörelse: Tidsbegränsat bygglov för fastigheten Väster 5:10

Byggnadsnämnden: Kungörelsedatum 2015-11-05

Datum då handlingarna tas fram: 2015-11-05
Datum då handlingarna tas ned: 2015-11-20
Förvaringsplats för handlingarna: Stadsbyggnadskontoret
Sekreterare: Birgitta Mitchell

Kungörelse: Tidsbegränsat bygglov
Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2016-11-01 för åtgärd inom detaljplan L 354, som fastställdes 1974-01-21, har inlämnats till byggnadsnämnden för fastigheten: Väster 5:10, Lunds kommun
Ansökan innebär att ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn iordningställs i Folkets Parks huvudbyggnad. En sammanlagd bruttoarea på ca 700 m2 ska utnyttjas för 40-50 barns tillfälliga boende. Några byggnadstekniska åtgärder planeras inte. Ansökan innebär en avvikelse från gällande detaljplan, enligt vilken området är avsett för folkparksändamål. Fastigheten är belägen norr om Trollebergsvägen, ca 600 meter väster om Centrala idrottsplatsen.
Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende och andra som har ett väsentligt intresse av sökt åtgärd bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan. Handlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund, måndag-fredag kl. 10-12.
Eventuella erinringar mot förslaget ska inlämnas skriftligt till Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND, eller via mail till stadsbyggnadskontoret@lund.se, senast den 19 november 2015. Namn och postadress skall tydligt framgå.
BYGGNADSNÄMNDEN
http://www.lund.se/Medborgare/Kommun–politik/Beslut-och-insyn/Anslagbevis-kungörelser/Tidsbegränsat-bygglov-för-fastigheten-Väster-510/