Valet för Folkparken 14:e september 2014

Vilka åsikter har de politiska partierna i dagsläget gällande Folkparken och folkparksbyggnadens framtid?
Vad har man tidigare haft för åsikter om vad som borde ske med Folkparken.

Centerpartiet: En ny detaljplan skall tas fram för Folkparken och de två intill liggande parkeringarna i väster och öster. Kan eventuellt tänka sig att riva folkparksbyggnaden.
Har tidigare förespråkat att LKF skulle få bygga hyresrätter i Folkparken och att folkparksbyggnaden kunde rivas.

Folkpartiet: En ny detaljplan skall tas fram för Folkparken och de två intill liggande parkeringarna i väster och öster. Kan eventuellt tänka sig att riva folkparksbyggnaden.
Ville tidigare utredda byggplaner för Folkparken.

Kristdemokraterna: En ny detaljplan skall tas fram för Folkparken och de två intill liggande parkeringarna i väster och öster. Kan eventuellt tänka sig att riva folkparksbyggnaden.
Partiet har tidigare föreslagit att Folkparken kunde säljas till LKF och att man kunde tänka sig att riva folkparksbyggnaden.

Moderaterna: En ny detaljplan skall tas fram för Folkparken och de två intill liggande parkeringarna i väster och öster. Kan eventuellt tänka sig att riva folkparksbyggnaden.
Ville tidigare utredda byggplaner för Folkparken.

Sverigedemokraterna: Har i dagsläget inte uttalat sig om vad som bör hända med Folkparken.
Har tidigare uttalat att de ville bygga bostäder i Folkparken och att de kunde tänka sig att riva folkparksbyggnaden.

Socialdemokraterna: Har uttalat att Folkparken skall säkras i detaljplan som parkmark. Folkparksbyggnaden skall rustas upp för ca.15 millioner kronor under 2015. Året därpå skall ytterligare resurser läggas på huset.
Har tidigare varit emot bebyggelse i parken, kunde dock tänka sig mindre bebyggelse i nära anslutning till parken.

Miljöpartiet: Har uttalat att Folkparken skall säkras i detaljplan som parkmark. Kan tänka sig bebyggelse på intilliggande parkeringar som redan är hård gjorda ytor men absolut inte inne i parken. Stödjer även förslaget om att folkparksbyggnaden skall rustas upp. Har avsatt investeringsmedel av samma storlek som socialdemokraterna i sin budget. Anser att parkens träd är viktiga och ovillkorligen skall skyddas.
Har tidigare varit emot all bebyggelse i Folkparken.

Vänsterpartiet: Har inte uttalat någon aktuell ståndpunkt, man kan förmodligen anta att partiet ställer sig bakom socialdemokraternas förslag.
Har tidigare uttalat att man kan tänka sig en begränsad utbyggnad i eller i anslutning till Folkparken.

Valet är ditt för Folkparkens framtid den 14:e september!

Snabbguide till valet i Lund

För dig som ännu inte har bestämt dig för hur du ska rösta i kommunvalet i Lund presenterar Sydsvenskan här en snabbguide. Här är några utdrag från denna.
Längst ner hittar ni länken till hela guiden.

Hur vill ni få mer fart på bostadsbyggandet?
S: Bygg bort bostadsbristen som hindrar möjligheten till ett självständigt liv, att börja ett jobb eller utbildning eller bilda familj. Stoppa byggande i parker.

MP: Bostadsplaneringen måste ges ett tydligare fokus. Lunds parkmark ska skyddas och åkermarken behövs för framtidens livsmedelsförsörjning.
Ny kommentar: På en direkt fråga om MP stöder bevarande av huset till Emma Berginger svarar hon: “Såklart vill även vi från Miljöpartiet att Folkparksbyggnaden ska rustas upp och fyllas med verksamhet. Vi har haft med detta i vårt budgetförslag både i våras och tidigare år och står såklart fast vid det!”

Så här blir det med nytt kulturhus i Lund om vi vinner valet?
C: Centerpartiet motsätter sig större satsningar som syftar till att få in allt under samma tak. Förslaget om en utvidgning och utbyggnad av Kino är fullt tillräckligt. Vi vill gärna se att vi har flera mindre scener och lokaler runt om i staden och kommunen, alla kommunens invånare bör ha möjlighet till kulturupplevelser i sin närhet. Sommarlund är ett exempel på en lyckad satsning som gjorts i hela kommunen, vi vill gärna se att liknande program utvecklas för resten av året.

FI: I sin granskande och reflekterande roll är kultur en viktig del i upprätthållandet av demokratin, därför måste kulturlivet representera alla grupper i samhället. Ett nytt kulturhus i Lund kommer att ha ett jämställt utbud som ger marginaliserade grupper och uttryck en röst och delaktighet i kulturen. F! Lund vill öka stödet till kulturen, som ska tillåtas existera oavsett ekonomiska intressen.

FNL: Det blir inte ETT kulturhus. Ett levande centrum behöver många!
Vi utgår ifrån redan nu aktiva hus, som vi förstärker. Filmens hus, Litteraturens hus,
Teaterns hus, Konstens hus etc. Institutioner, som redan idag ger plats för egen skapande verksamhet, skall stimuleras. Små aktiva mötesplatser, som arbetar med kulturen, skall bättre uppmärksammas. Vårt uppdrag är att lyfta fram kulturens mångfald! På önskelistan finns ett nybygge: ett musikens hus, för orkestrar, körer, symfonier, jazzen och för kammarmusiken.

FP: Folkpartiet i Lund vill skapa ett centralt kulturhus som ska fungera som en mötesplats för olika kulturyttringar som musik, teater, konst och dans. Det är viktigt med samarbete med olika aktörer som fritidsgårdar, stadsdelsbibliotek, föreningsliv, kulturskolan, studieförbunden och fristående kulturaktörer. Ett rikt kulturliv gör Lund till en attraktiv kommun för både boende och besökare.

KD: Kulturhus bör kunna byggas under mandatperioden.

M: Kultur- och fritidsutbudet ska komma hela kommunen till del. Vi vill att kommunens kulturlokaler ska utnyttjas bättre. Vi satsar på att ha Kino, som ett centralt beläget film- och kulturhus öppet för olika kulturevenemang. När en kongressanläggning står färdig tycker vi att den ska kunna användas för till exempel olika gästspel.

MP: Miljöpartiet vill se ett större centralt kulturhus men också satsa på befintliga och lokala kulturhus. Vi vill att naturliga mötesplatser spridda över hela kommunen, i byar och stadsdelar, blir samlingsplatser för lokal kultur. Genom att anställa fritidsledare och ha generösa öppettider kan ett bibliotek och medborgarkontor bli ett kulturhus. Lokala kulturhus spelar en viktig roll för att bygga broar mellan unga och gamla; studenter och yrkesverksamma; traditionell kultur och spontankultur.

S: Vi vill att Lund ska växa som kulturstad! Därför avsätter i budgeten 100 Mkr för investeringar i kulturhusen i Lund de närmaste tre åren. Fördelningen av satsningarna ska göras i dialog med lundabor och kulturlivet. Det som ryms kan vara en större scen på Mejeriet, ombyggnad av Stadshallen till ett modernt kulturhus, samt upprustning av Folkparken. Ett nytt kongresscenter ska kunna användas för större publika arrangemang.

SD: Det är tveksamt om det är just en nytt kulturhus som behövs. Att plöja ner kulturpengarna i fastigheter är nog fel väg, det är bättre att stödja olika verksamheter direkt, så de kan hyra lokaler när de behöver.

V: Vi vill att Stenkrossen, som idag är ett av Lunds populära kulturhus, finns kvar även i framtiden. Huset har ett väldigt bra läge, även om det kräver en del renovering. Vi vill inte se ett nytt kongresscenter vid stationen utan istället satsa på ett konserthus.

Sydsvenskan 140911: www.sydsvenskan.se/lund/Snabbguide till valet i Lund

 

Biblioteket bör vara del av kultursatsning på Väster

Ann-Marie Nilsson, medlem i bibliotek västers vänförening skriver i dagens Sydsvenska, att biblioteket på väster bör vara en del av en kultursatsning i Folkparken på väster.

Väster är en attraktiv stadsdel i Lund dit många barnfamiljer flyttar. Biblioteket, som nyss hade 25-årsjubileum, har utvecklats till en kulturell mötesplats för besökare i alla åldrar.
Tack vare en idérik bibliotekarie med duktiga medarbetare har biblioteket med sin breda verksamhet i form av författarmöten, bokcirklar, föreläsningar, filmklubb, kurser, barnverksamhet och mycket annat, blivit en inspirationskälla för många andra bibliotek i kommunen. Vi välkomnar därför Region Skånes strategi att utveckla biblioteksverksamheten i riktning mot kulturhus. De möjligheter som Folkparken har med en ovärderlig hundraårig park och det Edmanska huset är unika och måste tas till vara. Vi föreslår att Bibliotek Väster ges stöd att ytterligare bidra med en kvalitetshöjning av kulturlivet i Lund. Visioner kräver dock aktiv handling.

Ann-Marie Nilsson
Västers biblioteks vänner
Sydsvenskan 140911: Åsikter/Biblioteket bör vara del av kultursatsning på väster

Borgarparken är också en valfråga

Partier som värnar våra parker i Lund
Borgarparken en valfråga
Borgarparken en valfråga!

Nu har vi satt upp en affisch om Borgarparken runt parken, för att visa att detaljplanen om Borgarparken fortfarande är aktuell och en klar valfråga.
Rösta bort Alliansen och SD i kommunalvalet. De vill bygga i Lunds parker och på skoltomter och i bilfria områden.
Rösta istället i kommunalvalet på partier som Socialdemokraterna eller Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Demokratisk vänster eller Feministiskt initiativ, som inte vill bygga på parkmark eller på Svenshögsskolans skolgård, utan på redan hårda ytor som tomma parkeringsplatser.
Detaljplanen är överklagad till Länsstyrelsen och därmed har inte planen vunnit laga kraft. 17 olika överklaganden har lämnats in av bl a Bostadsrättsföreningar, Lunds naturskyddsförening, Byalaget på Norr och Socialdemokraterna på Norr och privatpersoner.