S kräver skydd av Folkparken

Oppositionen kräver skydd av grönytorna i Folkparken

Bråket om Folkparken fortsätter. Byggnadsnämnden återupptar detaljplansarbetet för parken – men oppositionen är kritisk eftersom den inte anser att grönytorna fredas.
– Det är ett svek mot Västerborna, säger Björn Abelson, (S).
www.sydsvenskan.se/Oppositionen: Skydda grönytorna i parken

Jag har försökt få Sydsvenskan att skriva om en tråkig nyhet – ett nytt detaljplansarbete för Folkparken i Lund har påbörjats vid senaste mötet i byggnadsnämnden och tyvärr är beslutet så öppet att det kan bli aktuellt med bostadsbyggande i Folkparken igen. Illa! Socialdemokraterna med stöd av V och MP yrkade följande tillägg för att skydda Folkparken:

  • Att i kommande detaljplan skydda folkparkens gröna ytor som park 
  • Att inte planera för ny bebyggelse inom folkparkens gröna ytor
  • Att även undanta folkparksbyggnaden från framtida bostadsbyggande
  • Att i detaljplan bibehålla folkparksbyggnaden
  • Att i första hand bygga på hårdgjorda ytor inom detaljplaneområdet

Ja till plan för Borgarparken

Detaljplanen för Borgarparken klubbades i kommunfullmäktige idag efter 1,5 timmes debatt.
www.sydsvenskan.se/Ja till Borgareparksplan
www.skanskan.se/Till slut klubbades omstridda planen
lokaltidningen.se/Alliansen struntar i medborgarnas protester

Debattinlägg av Kristina Frostegren i SDS och SkD 140617
Rösta i slutet: www.sydsvenskan.se/Ska det vara så svårt att förstå att parken är en oas
BorgarparkenSkd

Nytt planuppdrag för Väster 5:10 Folkparken m.fl.

Byggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadskontoret ett nytt planuppdrag för Väster 5:10 Folkparken m. fl. initierat av nämndens ordförande.

Detaljplan för Väster 5:10 m fl (Folkparken). Planuppdrag – normalt förfarande med program
Dnr BN 2014/0220 Sammanfattning
I oktober 2012 erhöll stadsbyggnadskontoret planuppdrag för Väster 5:10 m fl
(Folkparken) i Lund med syftet att pröva lämpligheten av att möjliggöra
bostäder. Planförfarandet var normalt och sökande var Lunds Kommuns
Fastighets AB. För att kunna lösa frågan om lämplig placering av ny
bostadsbebyggelse med tillhörande parkering och angöring krävdes att ett större
område studerades än vad planuppdraget avsåg. Därför beslutade
byggnadsnämndens arbetsutskott 2014-04-03 att avskriva detaljplan för
Väster 5:10 m fl.
Nu är det aktuellt med ett nytt planärende för Väster 5:10 m fl initierat av
byggnadsnämndens ordförande. Stadsbyggnadskontoret föreslår att
förutsättningarna för förtätning studeras i ett planprogram. Syftet utöver
förtätning är att även säkerställa kulturmiljö- och grönstrukturvärden.
Planområdets avgränsning kommer att studeras och slås fast inom
programarbetet. Planprogrammet lägger senare grunden för en eller flera
detaljplaner inom området.

Kallelse byggnadsnämndens möte 140605
Protokoll BN 140605 Detaljplan Väster 5:10 Folkparken m.fl.
SBK-Tjänsteskrivelse 140526
Reservation(MP) KS 140605