Stadsarkitekten som lyfter stadens gröna

-Vad stockholmarna vill ha är fler parker, det är det man värderar högst.
I senaste numret (3.13) av Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur uppmärksammas Stockholms stadsarkitekt Karolina Keyzer för sitt engagemang att planera staden med fokus på grönområden och vatten. Hon säger bl a att staden planerar för ett nät av gröna promenader, nya stadsparker, fickparker och en utveckling av stadens grönområden till stråk som kopplar stadsdelarna tätare samman.
-Vad stockholmarna vill ha är fler parker, det är det man värderar högst.
Stockholms stad antog i fjol en ny framkomlighetsstrategi för trafiken, där man vänt på trafikhierarkin. Nu hamnar för första gången gångtrafikanterna högst upp i prioriteringsordningen, därefter cyklister, kollektivtrafik, transporter och sist privatbilism.
Karolina har varit stadsarkitekt i Stockholm sedan 2010. Hon saknar inte utmaningar med tanke på stadens planering för 3-4000 nya bostäder per år, i huvudsak genom förtätning av centrala delar (se t ex översiktsplanen kallad Promenadstaden,) under honnörsord som ”hållbart stadsbyggande med miljöeffektiva lösningar”.
När får vi se Lunds stadsbyggnadsdirektör och planchef som lika engagerade företrädare för den egna stadens grönområden och vatten? Stockholms gröna stadsarkitekt kopia

Träd ska bevaras vid äldreboende

Mårtenslundsparken bebyggs med tre nya hus för äldreboende
Enligt detaljplanen ska byggnaderna variera i höjd och vara lägre ut mot gatan och högre in mot tomten. De byggs en bit in från gatan för att skapa plats för häckplantering men främst för att bevara de träd som finns.
– Alliansen värnar om en god boendemiljö. Högre byggnader kan ge, men inte automatiskt, högre täthet. Däremot riskerar man att skapa oattraktiva och otrygga områden, säger Christer Wallin (M).
Sydsvenskan 130621: Träd ska bevaras vid äldreboende

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING AV FOLKPARKEN I LUND

Slutrapport 2013-06-07 av Antikvarisk förundersökning Folkparken i Lund. 
Utförd på uppdrag av: Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun
Några slutsatser från rapporten
Fler än Wiklander menar att folkparksbyggnaden är ett av Edmans mest betydelsefulla och mest arkitektur historiskt intressanta hus även om funktionen aldrig har hittat sin form. Upplevelsevärdet är främst knutet till ett miljömässigt och arkitektoniskt värde. Byggnadens anpassning till den omkringliggande parkmiljön är exceptionellt väl genomförd. Arkitektoniskt är huset extremt genomtänkt både exteriört och interiört. Sammantaget och med tanke på att byggnaden i stort sett är bevarad i originalskick bedömer vi att folkparksbyggnaden i Lund har ett högt arkitektoniskt, arkitekturhistoriskt och miljöskapande värde.
Ur ett rent antikvariskt bevarandeperspektiv vore det därför bättre att söka en mer allmän funktion för huset där man på ett bättre sätt skulle kunna tillgodogöra sig rummet utan alltför genomgripande ändringar. Det skulle även kunna vara bättre ur ett ekonomiskt hänseende. Med ovanstående som utgångspunkt och med beaktande av de identifierade kulturhistoriska värdena i byggnadens exteriör och interiör kommer vi förslå varsamhets- bestämmelser och skyddsbestämmelser.
Byggnaden bedöms falla under PBL 8 kap. §13.
Denna rapport behandlas på byggnadsnämndens möte
onsdag den 19 juni 2013 kl. 17:00 i Västra Stationstorget 10, Lund.

VästerGympa firar ett år – Grattis

Väster GympaVästerGympa tränar gärna i Folkparken
Söndagen 9/6 firade den ettåriga gymnastikgruppen jubileum. Som vanligt samlas deltagarna utanför Coop vid Örnvägen. Vi samlas här sedan beger vi oss till Folkparken, “En underbar miljö att träna i”, säger Lina Lundgren.
Läs hela artikeln i Sydsvenskan: VästerGympa firar ett år
Tidigare artikel om VästerGympa: Oh baby vilken pulshöjare
Tiderna för VästerGympa hittar ni under Aktiviteter