Bristande kunskaper om Väster

Parken och kraftledningarna

När man talar med politiker och tjänstemän i kommunen får man alltid följande kommentarer angående Folkparken.

Kommentar 1. “Ja, men de e ju ingen park”.
Svar: Rent formellt enligt nuvarande detaljplan är vissa delar klassade som mark för Folkparks ändamål. I kommunens gröndokument för 2006-2012 som kommunstyrelsen ansvarar för anges att marken skall säkras och göras om till parkmark. Detta har inte skett. Varför? I verkligheten är Folkparken mer park än stadsparken som mer liknar en trädgård med mer och mer hård gjorda ytor. Folkparken är ett fint naturområde med höga naturvärden (flora och fauna).
Fråga: -Varför bygger ni inte först på den stora ödsliga parkeringen strax intill i NV?
Kommentar 2. “Ja, men där har vi ju kraftledningen”.
Svar: Ja men idag ligger husen i Värpinge närmare kraftledningen än vad parkeringen gör. Hur tänker ni där? Parkeringen rymmer säkerligen det dubbla antalet lägenheter mot att bygga i parken utan någon oangelägenhet från kraftledningarna.

Kära förtroendevalda och tjänstemän ta er tid för en tur till Väster, en än så länge attraktiv stadsdel i Lund.

 

Inga bostäder i Folkparken

DEBATT LUND av Malena Larsvall

Sedan i oktober förra året pågår planarbete för att uppföra 110 bostäder i Folkparken, vilket innebär att 25 värdefulla träd avverkas och Bengt Edmans öppna folkparksbyggnad byggs om till bostäder. Parkens yta minskas och bostadskomplement med cykelparkeringar, uteplatser, sopanläggningar kommer väsentligt att förändra parkens karaktär. Tilltaget har väckt stort motstånd i stadsdelen. Nu pågår planprocessen i total tystnad, vilket ger utrymme ryktesspridning och intryck av hårdfört politiskt maktspel.

Uppgifter om byggnadens farlighet gav stora tidningsrubriker 2009. En närmare granskning visar dock att mindre justeringar skulle ha räckt för att göra den användbar till kostnader som långt understeg de ca 30 miljoner som budgeterats för en ombyggnad till kulturhus för unga. Projektet lades ned och huset lämnades i ytterligare förfall, trots att en mindre summa hade kunnat göra huset användbart. Att nu bygga om det till bostäder är ödesdigert för både hus och park; det hade varit bättre att fylla det med kommersiell och utåtriktad verksamhet, något som dock aldrig prövats.

Parken har glest med besökare. Men barn från omgivande skolor finns alltid i parken under vackra dagar. Parkbänkarna används när solen är framme. Detta trots att huset är stängt, att lekplats saknas och dammen igenslammad. Strukturellt ligger parken dåligt länkad till Rinnebäcksravinen i nordväst och Höje i sydväst. För väster saknas en ordnad plan för bebyggelse, grönytor, gång- och cykelstråk. En helhetsbild skulle kunna visa hur Folkparken kunde utvecklas till ett samlande parkrum för hela stadsdelen.

  •  Se över helheten på väster.
  •  Bygg inte i parken utan utveckla dess oersättliga gröna värden.
  •  Rusta upp Folkparkshuset. Arbeta för en kommersiell och öppen verksamhet.
  • Bygg på den tomma parkeringen nordväst om parken. Där skulle nya bostäderna bidra till att läka stadsdelen och stärka Folkparkens roll som samlande grön oas.

Sydsvenskan 2013-03-21 (editerad 2013-03-22)                          Malena Larsvall

ostradel marlena inlagg

I parkens östra del medför nya hus skövling av träd

parkeringen marlena inlagg

En parkering i nordväst är en möjlig utbyggnadsplats

Folkparken – full av aktivitet

Ingen ödeplats, besöks mer än någonsin

Folkarken används idag i stor utsträckning av barn, en generationsväxling har skett med många barnfamiljer inflyttade till väster. Parken har blivit en viktig plats för spännande lekar bland träden och vid dammen under alla årstider. Äldre personer med anknytning till den närliggande träffpunkt Papegojelyckan använder och njuter också av parken. Här anordnas midsommar- och valborgsfirande. Årligen återkommande arrangemang är västerdagen och medeltidsfestivalen. Äventyrsfyllda dagar med aktiviteter för både barn och vuxna. Skolor och dagis är frekventa besökare, här utövas basket, fotboll, brännboll, boule, frisbee, löpning och motionsträning. Dagligen besöks parken av ca 30 barn som har sina eftermiddags aktiviteter på fritidsgården Takdroppet. Folkparken är en viktig och oersättlig plats för hälsa och rekreation som måste få finnas kvar för Lunds alla medborgare. En mötesplats för hälsa, natur och kultur.

                                                                         Folkparkens Framtid
                                                                          vi värnar Folkparken

Låt Lund grönska

Debattartikel Sydsvenskan 20:e mars 2013
av Göran Bengtsson

Kultur&Nöjen. Lund har i Brunnshög ett gyllene tillfälle att gå emot förtätnings trenden i svensk stadsplanering. Hållbart stadsbygge kräver parker, menar Göran Bengtsson.

Men Lund har öppnat flera fronter i sitt krig mot parker. Knappt har dammet lagt sig efter segern över den riksintressanta natur- och kulturmiljön i Sankt Lars, förrän betongläggarna tar sats mot två andra parker, Borgarparken och Folkparken. Folkparken, ett drygt 100-årigt utflyktsmål i en stadsdel med den i särklass minsta parkytan per invånare, föreslås nu förädlas med höghus, som ”den enda lösningen” (stadsbyggnadsdirektören), även om en opinion av medborgarröster ser andra möjligheter.
I stället borde Lund tillämpa sitt program för ekologiskt hållbar utveckling genom att värna och utveckla parker och annan upplevelsenatur i skön förening med sin kulturhistoria. Stadsbyggarnas förmåga att realisera hållbarhet i stadens befintliga delar blir en indikation på framtidens Brunnshög och avgörande för om kommunen kvalificerar sig för ett liv efter ESS: Environmental Sustainability Society.

Läs hela artikeln införd i Sydsvenskan 130320
www.sydsvenskan.se/Låt Lund grönska

Karl-Oscar Seth stadsträdgårdsmästaren

Västers bibliotek 18/3

Vid ett välbesökt möte på måndags kvällen reflekterade Lunds stads-trädgårdsmästare Karl-Oscar Seth över sin syn på grön stadsutveckling. Han framhöll att förtätning inte ska vara kortsiktig utan skall utgå från ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Förutsättningen eller lämpligheten för en förtätning måste avgöras från fall till fall. Självklart vill man undvika byggnation i våra fina parker. Karl-Oscar försågs med fakta och insiktsfulla tankar om Folkparken från mötesdeltagarna. Mötet avslutade han med att meddela avsikten att besöka och guidas runt i parken till våren.

                                                                Folkparkens Framtid

Ja till skylt vid minnesträd i Folkparken

Det blir en skylt vid Halabja-minnesträd som ska planteras i Folkparken. Det har en enig kommunstyrelse beslutat.
Vid kommunstyrelsens möte lyfte socialdemokraternas Anna-Lena Hogerud fram aspekten att man måste kunna hitta till trädet.
“Därför är det viktigt att märka ut platsen tydligt och förklara vad det är för någonting”, säger hon.
Sirwan Dabagh, som är en av dem som driver föreningen Kurdiska projekt, är glad över beskedet att det blir en skylt.
Läs artikel i Sydsvenskan 2013-03-08
http://www.sydsvenskan.se/lund/skylt-vid-halabja-minnestradet/

Malmö åtgärdar buller i parker

Bara en enda park bullerfri i Malmö

I Malmö förstår man parkers och grönområdens betydelse för människors välbefinnande, enligt vad forskningen visar. “De fungerar som ett andningshål i den annars så stökiga och stimmiga stadsmiljön och här måste finnas plats för både lek och återhämtning”, skriver Malmö stad i sin bullerutredning.
“Det är inte bara stora parker som används för att få lugn, ro och avkoppling”, säger gatukontorets Jens Karlsson. “Vi hoppas kunna hitta särskilt tysta platser i staden och gå ut med information om hur buller påverkar och varför det är viktigt med en tyst omgivning”, fortsätter Jens Karlsson.
Varför är det viktigt?
Det är svårt att hitta bullerfria miljöer utanför den egna bostaden. Då blir parkerna viktiga för avkopplingen. Alla har inte möjlighet att ta sig till skogen”.
Lund och Malmö har gott samarbete på många område. Kan lillebror lära något av storebror här tro?
Läs artikel publicerad i Sydsvenskan 2013-03-04
http://www.sydsvenskan.se/malmo/bara-en-enda-park-ar-bullerfri/

För farlig för första maj – förtäta maj

Förtäta maj

                           Förtäta maj

Sedan 2009 har media och tjänstemän salufört ryktet att folkparksbyggnaden är utdömd. Vid närmare granskning visar det sig att så är inte fallet. Det finns inga sådana dokument som styrker det. För tjänstemän kan det vara ett bekvämt argument att ta till om man inte vill göra sig besvär. Att pressen däremot är slarvig med sin källgranskning är allvarligare.
Läs artikel nedan införd i Sydsvenskan 2009-04-26

Artikel-förtäta maj

Artikel-förtäta maj