Föreningen Folkparkens Framtid

Bakgrund till bildandet av föreningen Folkparkens Framtid.
LKF har planer på att ta en väsentlig del av parken i anspråk för bebyggelse och det kommer att få långtgående konsekvenser för Folkparken. Många stora träd måste skövlas, parken förlorar sin karaktär och sin tillgänglighet för allmänheten och olika evenemang. För att behålla parken och att utveckla verksamheten där i framtiden så att den gynnar alla oss kommuninvånare har vi bildat en förening med syfte att tillvara invånarnas intresse för Folkparkens fortlevnad. Föreningen är en parti politiskt, religiöst, obunden ideell organisation. Vi arbetar för att värna och utveckla Folkparken som en natur- och kulturpark och mötesplats. Vi arbetar inte för företag, organisationer eller kommunen utan för kommunens medborgare och däribland västers innevånare. Våra medlemmar representeras av ungdomar, studenter, barnfamiljer, medelålders och pensionärer.

                                                     Folkparkens Framtid

Bilder/Inlägg/Synpunkter Folkparken

Det finns säkert många som har nya eller gamla bilder och minnen från Folkparken i Lund. Ni kanske känner någon som har det. Dra er inte för att ta kontakt eller att skicka bilder och inlägg till oss. Använd kontakt formulär. Synpunkter om Folkparken kan man även framföra genom att höra av sig direkt till politiker och tjänstemän i kommunen.
Kontaktuppgifter till beslutsfattare finner du under fliken Kontakt.
Folkparkens Framtid

Framgångsrikt upptaktsmöte Petersgården

Väster: Petersgården 11/12 2012 kl.19.00.
På tisdagskvällen samlades ett 60-tal människor för ett informations- och debatt- möte om bildandet av föreningen Folkparkens Framtid. Många var det som tog del av föreningens visioner och som var beredda att ansluta sig för att arbeta i föreningen. Föreningen har en interimstyrelse bestående av följande personer: Christer Andersson, Göran Bengtsson, Marita Linné, Johan Nilsson, Kent Nilsson. Mer information från mötet kommer inom kort på denna sida.

Under föreningens upptaktsmöte i Petersgården den 11 december 2012 presenterades följande.
1. Byggnadsnämndens senaste planer på att omvandla Folkparken till ett   bostadsområde;
2. Föreningens interimsstyrelse, stadgar och avsikt att hålla ett årsmöte under våren 2013, då en ordinarie styrelse väljs;
3. Visionen, den idealiserade framtidsbild som föreningen strävar mot. För att visionen ska förverkligas, måste ett antal delmål uppfyllas. Till de första delmålen hör att stoppa de senaste planerna för att göra bostadsmark av parken och i stället skydda marken som parkmark. En särskild ”aktivistgrupp” bildades direkt för att mobilisera motståndet mot byggplanerna. Du får gärna ansluta dig till gruppen för att hjälpa till med opinionsbildning och aktioner.
Här finns en länk till den fil som användes för presentationen och här som pdf.

Forskning

Länkar till litteratur om Folkparken i Lund:

Folkets Park i Lund
En 100-årig historia 1895-1995
Bengt Karlsson, Lund 1995

Uppsats av Sara Waxegård, Malmö högskola,
Stadsdelsträdgård i Folkparken – Lunds första gemenskapsodling,
2011-06-13, www.mah.se
Stadsdelsträdgård i Folkparken Lund

Examensarbete av Madeleine Meiby, Landskapsvetenskap, Högskolan Kristianstad
Folkets park i Lund. Sedd ur ett landskapsvetenskapligt perspektiv.
Våren 2011, www.hkr.se
Folkets park i Lund

Fladdermusinventering Folkets Park i Lund vt 2006
av Emma Arneng, Martin Lindqvist, Marie Sager
Fladdermusinventering

Länkar till litteratur om parker i samhällsplanering:

Bostadsnära natur – inspiration & vägledning
Boverket våren 2007
Bostadsnära natur

Grönområden för fler (Rekommenderas)
Statens Folkhälsoinstitut 2009
Grönområden för fler

Avhandling av Tim Delshammar, SLU Alnarp:
Kommunal parkverksamhet med brukarmedverkan.
http://pub.epsilon.slu.se/975/1/Slutversion.pdf

Artiklar om parker, av och med Erik Skärbäck, professor SLU Alnarp, i Sydsvenskan
http://www.sydsvenskan.se/taggar/erik-skarback/

Länkar till sakkunskap om parker:

SLU-Alnarp LTJ-fakulteten
http://www.slu.se/sv/fakulteter/ltj/

Movium SLU-Alnarp
http://www.movium-slu.se/produkter-amp-tjanster/utbildning/8576?date=2013

Patrik Grahn SLU-Alnarp
http://www.ltj.slu.se/aem/grahn_patrik.html

Marie Larsson SLU-Alnarp
http://www.ltj.slu.se/lar/larsson_marie.html

Erik Skärbäck SLU-Alnarp
http://www.slu.se/erik_skarback

 

Utvecklingsförslag till Folkparksbyggnad av Luis Sanchez

Här under kan ni ta del av ett väl genomtänkt, ödmjukt och kostnads effektivt förslag till varsam restaurering och ombyggnad av folkparksbyggnaden utformat av den fristående arkitekten Luis Sanchez år 2005.

Förslagsställare har godkänt att förslag till om- tillbyggnad av folkparksbyggnad, samt förslag till ändring av Folkparks struktur publiceras här.
Luis Sanchez 
Arkitekt SAR/SA
e-mail: zsl1953(snabel-a)yahoo.se

Förslag till kulturcentrum
Ritningar/Förslag