Trädinventering över planerat byggområde i Folkparken

Trädinventering gjord av Malena Larsvall hösten 2012. Här framgår det att finns ett 30-tal ädla lövträd varav många har en ålder av 100 år och uppåt och dessutom är eken som står i söder märkt som “evighetsträd”. Området har stor artrikedom och är ett av parkens vackraste partier (Se bilder).

Nedanstående ritning där LKF:s hus är inlagda. Här kan vi se vilka träd som kommer att försvinna om LKF:s byggplaner förverkligas.

 

Avslag medborgarförslag Ulf Berggren

Kultur och Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-07 till Kultur och Fritidsnämnden som ett svar på Ulf Berggrens medborgarförslag angående Folkparken.
Tjänsteskrivelse Kultur och Fritidsförvaltningen 2012-08-07

Kultur och Fritidsnämndens avslag på medborgarförslag från Ulf Berggren om att Folkparken i Lund byggs om till lokaler för kultur och fritids ändamål.
Kultur och Fritidsnämndens beslut 2012-10-18

Byggnadsnämndens sammanträde 2012 18:e okt.

Nedan är vad byggnadsnämnden beslutat den 18 oktober 2012.

Byggnadsnämnden beslutar
att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av att möjliggöra bostäder inom Väster 5:10 m fl (Folkparken) i Lund, Lunds kommun. Normalt planförfarande ska tillämpas. Planavtal avses upprättas.
Protokollet från sammanträdet i sin helhet kan du läsa här, de punkter som gäller Folkparken hittar du på sidorna 23-26.

Debattartikel av Ulf Berggren

Bevare oss väl – bevare Folkpaken

Det finns en byggnad i Folkparken. En kulturhistorisk värdefull byggnad som fortsatt står och förfaller. Det är en byggnad som representerar en viss stilperiod i Bengt Edmans arkitektliv. Det är viktigt att byggnaden blir renoverad med pietet. Hörde ni det majoriteten och minoritet i Lunds kommunfullmäktige-den av oss folkvalda? Planerna är att bygga 113 lägenheter i Folkparkshuset och längs med Falkvägen innebär att folkparken ej längre förblir park utan ett grönområde för hyresgästerna i de tänkta lägenheter. Det är viktigt att parken förblir en park och fortsätta vara en lunga, en oas, en hjärtpunkt på Väster i Lund. Min partikamrat (S) Björn Abelson – andre vice ordförande i byggnadsnämnden kan tänka sig ett mindre planuppdrag. Han menar nog “affärsplan”. Jag vill inte att de kultur- och naturvärden som Folkparken representeras säljs ut.

Bevare oss väl.
Bevare Folkparken.
Publicerad i Sydsvenskan 29 oktober 2012.