Ny hållplats linje 2 vid Folkparken

Ny sträckning för linje 2 fr.o.m. den 10:e december 2017

Linje 2 Värpinge By – Botulfsplatsen – Annehem
Från den 10 december kör vi som vanligt igen på Bredgatan. Det innebär att du kan ta bussen i båda riktningar både från hållplatsen Åke Hans och hållplats Lundagård. Detta gäller även för linje 4.
Du som tar linje 2 får en ny ressträcka och bussen kommer att stanna två gånger i timmen vid hållplats Papegojelyckan. De andra turerna går via Trollebergsvägen. Förändringen innebär att du som reser västerut, tillexempel till Värpinge, får en snabbare resa.
Du som vill ta bussen i närheten av Folkparken får glädje av en ny hållplats med samma namn i närheten av parken.

Beslut på motionen om miljöpark

Motion ”Folkparken som miljöpark” inlämnad av Zoltan Wagner (KD) 2017-01-26

Miljöpark MotionZW.pdf

Beslut tagna på motionen i byggnadsnämnden och tekniska nämnden:

Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen: Tjänsteskrivelse TF171031.pdf
Protokoll och beslut i tekniska nämnden: Protokoll TN171115.pdf

Tjänsteskrivelse stadsbyggnadskontoret: Tjänsteskrivelse SBK171024.pdf
Protokoll och beslut byggnadsnämnden: Protokoll BN171116.pdf

Folkparken som miljöpark

Beslut byggnadsnämnden 171116: ”Folkparken som miljöpark”

Kommunkontoret har översänt en motion från Zoltán G-Wagner (KD) ”Folkparken som miljöpark” till byggnadsnämnden på remiss. Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till motionen, som vill att man tillsvidare ska möjliggöra handel och utställning av miljö- och närodlade varor i Folkparkens grönområde och i gångarna runt byggnaden.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 6 röster mot 5 beslutat att bifalla Dimitrios Afentoulis (KD) m.fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag.
Byggnadsnämnden beslutar: att godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget samt översända detsamma till kommunkontoret.
BNProtokoll171116.pdf

Biblioteksplan i KF 2017-11-23

Remisser på biblioteksplanen i kommunfullmäktige 23/11

1. Västers biblioteks vänförening
Föreningen har inget att tillägga eller anmärka mot i förslaget, utan konstaterar att det pekar ut riktningen och ger besked om vad som bör prioriteras under de närmast kommande åren. Därefter pekar man på ett antal konkreta åtgärder rörande Västers bibliotek. Bland annat anser föreningen det lämpligt att, om folkparksbyggnaden ska bevaras, göra den till ett kulturhus med ett bibliotek som nav.
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar:
Av förslaget till biblioteksplan framgår att allt snabbare samhällsförändringar, i kombination med människors förändrade krav och förväntningar, aktualiserar frågor om var bibliotek ska finnas och hur de ska utformas. Utgångspunkten ska vara att biblioteken ska vara placerade så att de kan nås av så många som möjligt och på bästa sätt bidra till likvärdig tillgång till folkbibliotek i kommunen. En prioritering för folkbiblioteken är att deras lokalisering och öppettider regelbundet ska analyseras och omprövas för att på bästa sätt möta allmänhetens behov. Som ett sätt att ytterligare kvalitetssäkra denna analys anges i det reviderade förslaget att den ska ske i samråd med stadsbyggnadskontoret (stycke 6, rubriken ”Det fysiska biblioteket”).

2. Folkparkens framtid
Föreningen saknar analyserande fördjupningar i förslaget och frågar sig hur innehållet berör lundabor på gräsrotsnivå. Man efterfrågar en större tydlighet när det gäller Lunds kommuns egna visioner och intentioner om hur folkbiblioteken ska gestalta sig och utvecklas. En flytt av Västers bibliotek till Edmanska huset i Folkparken förespråkas. Vidare ifrågasätter föreningen att en kommande bibliotekslokalisering i ett köpcentrum kommer att öka tillgängligheten för Lunds biblioteksbesökare.
Kultur- och fritidsförvaltningens kommentar:
Biblioteksplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument, som anger riktningen för kommunens biblioteksverksamhet för ett antal år framåt. De efterfrågade konkretiseringarna görs i de handlingsplaner, som tas fram inom respektive förvaltning. När det gäller frågan om lokalisering hänvisas till förvaltningens kommentar till Västers biblioteks vänförenings remissvar.
BiblioteksplanKFremisser-171123.pdf
Biblioteksplan 2018-01-01.pdf

Socialdemokraternas gröna politik

Gröna miljöer och hållbar omställning

Våra parker och grönområden är viktiga både för hälsa och avkoppling. Möjligheten till gröna oaser i närmiljön ger oss bättre miljö och ett bättre liv. Vi vill vårda våra parker och befria dem från byggande och stärka naturvården.
Socialdemokraternalund.se/Gröna miljöer och hållbar omställning
Skrivelse BN Skydda Folkparkens gröna ytor som park.pdf

Miljöpartiets kulturprogram

 Bevara Folkparken

Folkparken på väster är en unik byggnad som innebär vissa utmaningar men vars
möjligheter måste tas tillvara. Miljöpartiet anser att det är oacceptabelt att Folkparken
har blivit en sådan långbänk i politiken. Folkparksfrågan måste lösas innan mandat-
periodens slut. En möjlig lösning är att Folkparken blir ett lokalt kulturhus på Väster.
Mp-Kulturprogram.pdf