Visioner Folkparkens framtid

Under sin mer än 100-åriga livstid har Folkparken i Lund bibehållit en karaktär av grön ö och kulturell glänta, i ett stadslandskap av sten, betong, tegel och asfalt. Liksom andra folkparker från samma tid byggdes den i Lund för att ge avkoppling och naturkontakt på promenadavstånd inom staden. Den skulle också erbjuda olika uttryck av förströelse och underhållning inom ekonomiskt räckhåll för ett flertal. Medan Folkparkens funktion som parknatur under åren fördjupats och förtydligats, har form och innehåll för det kulturella samtalet i parken haft svårt att få fotfäste i de senaste 40-50 årens samhällsutveckling.

Folkparken byggdes också som ett politiskt kraftcentrum, ett nav för att organisera arbetarrörelsen och dess aktiviteter, både lokalt och som nationell stödtrupp. Men sedan arbetarrörelsen sålde Folkparken i slutet av 50-talet har den snarare blivit en arena för en långdragen kamp mellan företag och politiker, som vill ersätta parknaturen med bostäder och p-platser, och invånare, som vill värna om och utveckla parken som fritids- och rekreationsområde. I början av 1990-talet lyckades en proteströrelse avvärja det senaste försöket att omvandla parken till ett bostadsområde. Därefter har den berikats med bl a en damm och våtmark. Parkbyggnaden har samtidigt förlorat både mening och innehåll.

Inför byggnadsnämndens och LKF:s nya planer för att omvandla Folkparken till ett bostadsområde vill vi kanalisera ett engagemang för att ta till vara de egenskaper som parknatur och parkkultur representerar i Folkparken. Genom att bilda en förening, med namnet Folkparkens framtid, hoppas vi kunna bli den röststarka, initiativrika och uthålliga kraft som tycks behövas för att skydda parknatur i Lund. I synnerhet vill vi utveckla det samspel mellan natur och kultur, som Folkparkens historia lagt grunden för.

Folkparkens framtid en hållbar förening.

Logga

I en parkbyggnad vill vi förena kultur, natur och grön teknik i en konkret manifestation av Lunds program för hållbar utveckling. Den ska ha fokus på klimatsmarta lösningar. Parkbyggnaden ska vara ett pågående experiment i ekologiskt byggande, ett landmärke för nya praktiska lösningar för energiomsättning, klimat och kretslopp, en inkubator för stadsnära odling. Om det inte går att renovera den befintliga parkbyggnaden för ett sådant hållbarhetsfokus, vill vi att en ny byggnad på samma plats får en arkitektoniskt lika ödmjukt framtoning i parklandskapet som den befintliga.

Natur-rum
Vår utgångspunkt för synen på
parknaturen är all den kunskap som
ackumulerats om betydelsen av
utbredning och ekologisk mångfald av
parker för stadsbefolkningens
välbefinnande och hälsa, för stadsklimatet,
för bullerdämpning och s k
ekosystemtjänster. I samarbete med bl a
expertis vid Lunds Universitet och
Lantbruksuniversitetet i Alnarp vill vi verka
för att parkens gröna kvaliteter utvecklas,
som en nod i ett grönt stråk från
Holmgrenska parken till Vildandsparken.                                                       

Kultur-rum
Mötet mellan natur och kultur är fundamentalt i samhället och integrerat i det kulturlandskap, som just en park representerar. Vi låter oss naturligtvis inspireras av Fredriksdals muséer och trädgårdar, och liknande friluftsanläggningar, där natur och kultur i samklang förstärker varandras skönhet. Men vi vill också verka för att parkbyggnaden blir en oas för lokal kultur och förströelse, med stark betoning av kvalitetsbegreppet. Ett bibliotek blir ett naturligt centrum. Till det kan man knyta utrymmen för t ex Lunds bästa Barista-kafé, Lunds naturfotografer, utställningar på temat natur och kultur, samt interaktivt visualiserat natur- och kulturstråk för barn och ungdom. Det ska vara verksamheter som sätter Folkparken på åtminstone den lundensiska kartan. 

Folkparkens framtid vill vara en katalysator för att värna och utveckla Folkparken som ett urbant naturområde och som en självklar mötesplats mellan natur&kultur och människor.

Ladda ner våra visoner som PDF.